Terms and Conditions

Artikel 1. Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op deze website kraanvogel-aalst.be (Verkoper genoemd vanaf hier) en op alle overeenkomsten met de Klant.

Artikel 2. Prijzen

 • 2.1 De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
 • 2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
 • 2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

Artikel 3. Betaling

 • 3.1 De Klant kan online betalen met bancontact of betalen met cash.

Artikel 4. Afhaling

 • 4.1 Na het definitief maken van de bestelling zal de Verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaarzetten om op te halen.

Artikel 5. Afbeeldingen en Foto's

 • 5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

Artikel 6. Wachtwoord en Account

 • 6.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
 • 6.2 Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Artikel 7. Cookies

 • 7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 • 8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Artikel 10. Overmacht

 • 10.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de Verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan de Verkoper toegeleverde producten anderzijds.

Artikel 11. Klachten

 • 11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbew de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.
 • 11.2 Bij de Verkoperingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoperbinnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12. Geschillen

 • 12.1 Op alle overeenkomsten tussen de Verkoperen de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • 12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de Verkoperen de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk of Brugge, beiden gelegen te België. De Verkoper zal echter tevens elke andere rechtbank bevoegd volgens de wet kunnen vatten.